• สินค้าของเรา •
 

ทางบริษัท ทำการผลิตสินค้ารูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้ากำหนด หรือให้เราเป็นผู้ออกแบบให้
โดยยึดรูปแบบแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ คือ

 

• Slide Pack (งานขึ้นรูปพับขอบ)
• Food Tray (กล่องบรรจุอาหาร)
• Pack Tray (ถาดบรรจุสินค้า)
• Electronic Tray (ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
• Blister Pack (บิสเตอร์แพค)
• Folding Box (กล่องพลาสติกพับ)